АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Анкет
  • Цээж зураг – 2%
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  • Урьд нь ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт
  • Дээд, дунд боловсролын диплом /зөвхөн эх хувь/
  • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт